UMETNIČKO UDRUŽENJE kreARTiva

je nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja – negovanja i unapređenja kulturnog nasleđa, kao i praćenja savremenih tokova iz navedenih oblasti.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

  • Realizuje i promoviše projekte u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja
  • Ostvaruje edukaciju, razmenu znanja, prakse i iskustva, kao i upoznavanje sa srodnim aktivnostima i domaćim svetskim tokovima u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja
  • Pronalazi i doprinosi usavršavanju mladih talenata, a s tim u vezi uspostavlja i unapređuje razne oblike stručne saradnje sa relevantnim organizacijama i nadležnim ministarstvima
  • Promoviše svoj rad kroz nastupe na koncertima, festivalima i takmičenjima
  • Organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja
  • Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti kulture i umetnosti
  • Sarađuje sa kulturno-obrazovnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave kulturnim i umetničkim delatnostima
  • Organizuje donatorske i slične skupove radi stvaranja materijalne baze za realizaciju ciljeva Udruženja
  • Preduzima inicijativu i realzuje aktivnosti u cilju širenja i popularizacije svih grana umetnosti
  • Podstiče, kako kod pojedinaca, tako i društva u celini, stvaranje potreba za kulturno-umetničkim sadržajima i razvijanje svesti o značaju i ulozi kulture u savremenom društvu

piano101